รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร

ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

รายละเอียด