ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
หลักสูตร สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาบัณฑิต)
สาขาความเชี่ยวชาญ กลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
e-Government

รายละเอียด