ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เทียนน้อย

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
หลักสูตร สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
สาขาความเชี่ยวชาญ กลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
การควบคุมมลพิษจากยานยนต์ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

รายละเอียด