ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาความเป็นสากล

ดร. ชนิกา ชื่นแสงจันทร์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและประเมินผล

รายละเอียด