รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
หลักสูตร สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาความเชี่ยวชาญ กลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
electromagnetic theory, RFID, metamaterial, asymptotic solutions, computational electromagnetics, and hybrid methods

รายละเอียด