รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและแผนยุทธศาสตร์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ หาญณรงค์ชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
สาขาความเชี่ยวชาญ กลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี

รายละเอียด