รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
หลักสูตร สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม

รายละเอียด