ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง

รายละเอียด