ประธานกรรมการศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาความเชี่ยวชาญ กลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
Laser, Micro/Nano Manufacturing, Robotics

รายละเอียด