ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
หลักสูตร สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาความเชี่ยวชาญ กลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
Heat and mass tranfer / Nanofluids / Rheological behaviour

รายละเอียด