ประกาศผู้ชนะ ชุดวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยายยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่