ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเชื่อมต่อระบบสมาร์ทกริด