ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำแขนกลระบบสแกน