ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดปฏิบัติการทางชีววิทยา