ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ชั้น 9