ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดทดลองการจัดการพลังงานขั้นสูง