ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี