ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องวัดค่าการนำความร้อนวัสดุ