ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างทำครุภัณฑ์สำหรับโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหุ่นยนต์จัดยาต้นแบบสำหรับสถานพยาบาล กฟผ. 9 รายการ