ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งพื้นพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุและเครื่องเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้ประจุไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง

ฮิต: 96