ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุพร้อมซอฟต์แวร์ประมวลผล