ประกาศสำนักวิจัยฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กรณีการแพร่ระบาดของโรงติดต่อเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19)