มจพ. ขยับขึ้นอันดับ 8 ม.ไทย ในการจัดอันดับโลก THE Ranking 2023

ฮิต: 635

มจพ. ขยับขึ้นอันดับ 8 ม.ไทย ในการจัดอันดับโลก THE Ranking 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขยับขึ้นมาติดอันดับ 8 ของมหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Times Higher Education World University Rankings 2023 จากปีก่อนที่อยู่อันดับที่ 10 โดยคิดคะแนนจากผลคะแนนรวม ซึ่งปีนี้มีมหาวิทยาลัยไทยติดอับดับรวม 18 มหาวิทยาลัย

Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดัง จากประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นอันดับที่ 6 ร่วมของไทย โดยเป็นอันดับที่ 8 ของไทยจากผลคะแนนรวม  และจัดอยู่ในอันดับที่ 1201 - 1500 ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้ารับการจัดอันดับมากกว่า 2,500 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยไทยรวม 18 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้

Times Higher Education University Rankings 2023 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30, การวิจัย (Research) ร้อยละ 30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5  และรายได้จากอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 2.5 โดยทั้ง 5 ด้าน เป็นตัวชี้วัดคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทั้งในด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

โดยเมื่อนำผลคะแนนมาดูตามรายตัวชี้วัด จะพบว่า มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นจากปีก่อน โดยตัวชี้วัดที่ทำได้ดีและเด่นชัดที่สุดคือ ด้านการอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ทำให้อันดับของ มจพ. ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 8 จากเดิมที่อยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศ ชี้ให้เห็นถึงการที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

สำนักวิจัยฯ ขอขอบคุณนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยรอบด้านจนได้ผลที่ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ เราเชื่อว่าความร่วมมือของทุกท่านจะเป็นแรงผลักดันให้ มจพ. ของเรามุ่งไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ’

ดูข้อมูลจัดอันดับได้ที่ เว็บไซต์ THE