สวท. เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (UTC)

ฮิต: 93

สวท. เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (UTC)

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (UTC)

         เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาทางผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เดินทางไปดูงาน ณ Chulalongkorn University Technology Center (UTC)  นำทีมโดย ผศ.ดร. พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ รศ.ดร. ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะผู้บริหารจากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.ประวีร์ เครือโชติกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวถึงพันธกิจหลักของศูนย์ UTC ภายใต้ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่หนุนนักวิจัยด้าน Deep Tech เพื่อผลักดันงานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ และสร้างประโยชน์ ชูผลงานนวัตกรรมเด่นด้าน AI และ MedTech เพื่อก้าวสู่การเป็น Deep Tech Startups ส่งเสริมธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ของประเทศไทยในอนาคต

อีกทั้งให้คำแนะนำ แนวคิด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน Deep Tech ในการวางแผนการดำเนินงานกลยุทธ์ด้านสิทธิบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการทำงานเริ่มต้นจากการหางานวิจัยเทคโนโลยีดีพเทค จากนั้นทีม UTC จะทำงานใกล้ชิดกับทีมวิจัย เพื่อยกระดับความพร้อมด้านธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมุ่งเป้า โดยให้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง UTC และเครือข่ายพันธมิตรมาทำงานร่วมกัน ในรูปแบบ “ทีมโปรเจกต์” ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการนวัตกรรม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและแผนธุรกิจ ที่จะมาช่วยให้คำแนะนำในกระบวนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในแต่ละขั้นตอน เช่น การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การทดสอบตลาด การเลือกวิธีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (UTC)

Block 28 PMCU สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย