วช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบจัดทำสัญญาแบบออนไลน์ สำหรับบุคคลภายนอกผู้ลงนามในสัญญา

ฮิต: 133

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบจัดทำสัญญาแบบออนไลน์ สำหรับบุคคลภายนอกผู้ลงนามในสัญญา

เนื้อความ :
          ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้มีการให้ทุนวิจัยและบริหารงานวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) นั้น
          ในการนี้ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการลงนามสัญญาแบบออนไลน์ ของโครงการที่ได้รับจัดสรรทุน วช.  วช. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรม “การใช้งานระบบจัดทำสัญญาแบบออนไลน์ สำหรับบุคคลภายนอกผู้ลงนามในสัญญา” ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 26 มกราคม 2566


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : https://forms.gle/VFAjb8vj1En85fQe7


Zoom Meeting : https://nrct-go-th.zoom.us/j/91608794614?pwd=cjVoODJENFRiR1JzcXI1a3JHaTc0QT09

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
น. เชิญเข้าร่วมอบรมสัญญาออนไลน์บุคคลภายนอก.pdf