จัดสัมมนา “ยกระดับงานบริการสู่ผู้นำการจัดการนวัตกรรม" และศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม มฟล. เชียงราย

ฮิต: 176

จัดสัมมนา “ยกระดับงานบริการสู่ผู้นำการจัดการนวัตกรรม" และศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม มฟล. เชียงราย

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสัมมนา “ยกระดับงานบริการสู่ผู้นำการจัดการนวัตกรรม" และศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สวท. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับงานบริการสู่ผู้นำการจัดการนวัตกรรม” พร้อมทั้งศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการของส่วนงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานของบุคลากร รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการและการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้การดำเนินการโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้อง cloud9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

สำนักวิจัยฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการสัมมนาฯ “ยกระดับงานบริการสู่ผู้นำการจัดการนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2566 ณ ห้อง cloud9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย 

        “ทิศทางการดำเนินงานตามบทบาทและภาระงานหลักของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผอ.สวท. 

        “แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ มจพ.” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ กิติสาธร รอง ผอ.ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและแผนยุทธศาสตร์วิจัย

         “แผนยุทธศาสตร์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ มจพ.” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและจัดการนวัตกรรม และนางวันทนีย์ จารเขียน หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน


 

           ในวันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากร สวท. เดินทางเข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน “การบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลางระบบบริหารจัดการในการให้บริการและการบำรุงรักษาเครื่องมือตามมาตราฐานและระบบจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ”  “การให้บริการของหน่วยงาน การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา / TLO ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านระเบียบหรือขั้นตอนเกี่ยวทรัพย์ทางปัญญาและงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พาคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าพื้นที่ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูงระบบบริหารจัดการในการให้บริการและการบำรุงรักษาเครื่องมือตามมาตราฐานและระบบจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

คณะสัมมนาได้เข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ หัวข้อ "ยกระดับประสิทธิภาพการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้หลักการทำงานของผู้จัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development and Innovation Manager : RDI manager)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม รวมทั้ง การสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น “การแปลงผลการศึกษาดูงานเพื่อประยุกต์ใช้กับการพัฒนางานบริการด้านการจัดการนวัตกรรมของหน่วยงาน” และได้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมเดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย รีสอร์ท แอนด์ สปา ก่อนเดินทางกลับถึง มจพ. โดยสวัสดิภาพ

การสัมมนาครั้งนี้ สวท. ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนางานบริการด้านการจัดการนวัตกรรมของ สวท. มุ่งสู่การ “ยกระดับงานบริการสู่ผู้นำการจัดการนวัตกรรม" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ