ประกาศรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทาง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566

ฮิต: 827

ประกาศรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2566

ตามที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้กลุ่มวิจัยเฉพาะทางและศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาการรับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทาง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2566 นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้พิจารณาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติให้มีการมอบรางวัล ศูนย์วิจัยเฉพาะทางพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566 ดังนี้

รางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

       ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ เป็นหัวหน้าศูนย์

 

       รางวัลศูนย์วิจัยโดดเด่นด้านผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

       รางวัลชนะเลิศ  

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้น   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล เป็นหัวหน้าศูนย์

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ เป็นหัวหน้าศูนย์

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้และพลังงานทางเลือก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย เป็นหัวหน้าศูนย์

 

     รางวัลศูนย์วิจัยโดดเด่นด้านผลงานวิจัย พัฒนา บริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

       รางวัลชนะเลิศ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ เป็นหัวหน้าศูนย์

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ เป็นหัวหน้าศูนย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์และพลังงานหมุนเวียน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล เป็นหัวหน้าศูนย์

 

     รางวัลศูนย์วิจัยโดดเด่นด้านทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ เป็นหัวหน้าศูนย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้และพลังงานทางเลือก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย เป็นหัวหน้าศูนย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง เป็นหัวหน้าศูนย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ เป็นหัวหน้าศูนย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล เป็นหัวหน้าศูนย์

 

รางวัลศูนย์วิจัยโดดเด่นด้านส่งเสริมชื่อเสียงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์และพลังงานหมุนเวียน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล เป็นหัวหน้าศูนย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลและแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา เป็นหัวหน้าศูนย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ เป็นหัวหน้าศูนย์

ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทาง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลศูนย์วิจัยโดดเด่นแต่ละด้าน ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในแต่ละด้าน ได้รับเกียรติบัตร