เชิญเข้าร่วมการประชุม“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนความร่วมมือในการ เปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนโยบายสุขภาพไทย"

ฮิต: 75

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดําเนินโครงการวิจัยในหัวข้อ ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนโยบายในประเทศไทย หรือ Open Data Catalytic Initiative for Research and Policy Support in Thailand” เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการ ชี้ให้เห็นถึงปัญหา ความท้าทาย และโอกาส เพื่อนําเสนอขึ้นเป็นข้อเสนอทางนโยบายให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ นําไปสู่การใช้ข้อมูลเปิดด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย 

มสช. จึงได้กําหนดจัด“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนความ ร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนโยบายสุขภาพไทย” ขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์