ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ฮิต: 777

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ และเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th/

โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติใน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

     - นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย

     - เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง

     - มีจริยธรรมของนักวิจัย

     - ได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ

2. รางวัลผลงานวิจัย

     - นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย

     - ผลงานไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/ประกาศนียบัตร

     - ทำการศึกษาวิจัยในประเทศ/ต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

     - เป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย

     - ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ

 3. รางวัลวิทยานิพนธ์

     - นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย

     - เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ

       และต่างประเทศ

     - ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี

     - ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ

 4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

     - นักประดิษฐ์ที่มีสัญชาติไทย

     - เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม    

       วิทยาการต่าง ๆ

     - เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

     - เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช.

โทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9 ต่อเบอร์ผู้ประสานงาน ดังที่ปรากฎด้านล่าง

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ        ผู้ประสานงาน   กนกพร  โทร. 525     E-mail : researcheraward.rekm@nrct.go.th
2. รางวัลผลงานวิจัย                     ผู้ประสานงาน   พสุธา โทร. 507         E-mail : researchworkaward.rekm@nrct.go.th
3. รางวัลวิทยานิพนธ์                    ผู้ประสานงาน   อรพินท์ โทร. 525       E-mail : dissertationaward.rekm@nrct.go.th
4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น       ผู้ประสานงาน   กรกช โทร. 532          E-mail : inventionaward.rekm@nrct.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แบบฟอร์มรับรองจริยธรรมผู้ได้รับการเสนอชื่อ (รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ).pdf
แบบฟอร์มรับรองจริยธรรมผู้ได้รับการเสนอชื่อ (รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ).doc
แบบฟอร์มหนังสือยินยอม และหนังสืออนุญาตผู้บังคับบัญชา (ผลงานวิจัย).pdf
แบบฟอร์มหนังสือยินยอม และหนังสืออนุญาตผู้บังคับบัญชา (ผลงานวิจัย).doc
1. หนังสือรับรองวิทยานิพนธ์.pdf
1. หนังสือรับรองวิทยานิพนธ์.docx
2. หนังสืออนุญาตผู้บังคับบัญชา (วิทยานิพนธ์).pdf
2. หนังสืออนุญาตผู้บังคับบัญชา (วิทยานิพนธ์).docx
3. หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.pdf
3. หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.docx
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชา (ผลงานประดิษฐ์คิดค้น).pdf
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชา (ผลงานประดิษฐ์คิดค้น).doc