มจพ. ร่วมโชว์นวัตกรรมพร้อมต่อยอดธุรกิจในงาน (PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023

ฮิต: 109
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
     รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ กิติสาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและแผนยุทธศาสตร์วิจัย และ จาก มจพ. เข้าร่วมงาน “บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม” (PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023) ซึ่งจัดโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่่ วันที่ 26-27 เมษายน 2566
     เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำเสนอไอเดียงานวิจัย โดยภายในงานมีการจัดการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านระดับต้นแบบในห้องปฏิบัติการ (TRL4) ที่พร้อมนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก 8 กลุ่มงาน ได้แก่ ?กลุ่มอาหารมูลค่าสูง ?กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ?กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ?กลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ? กลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม ♻️กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ?กลุ่มระบบคม
     โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ
  • การเสวนา จุดประกายเศรษฐกิจ จากภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศ
  • การบรรยายในหัวข้อพิเศษ จากผู้แทนที่ได้รับทุน บพข.
  • เวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง (Research Pitching) ที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์จากทีมนักวิจัย และเอกชน
ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของนักวิจัยและผู้ประกอบการ ที่มองหางานวิจัยพร้อมใช้ และร่วมผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ใช่สำหรับผู้ใช้ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยในครั้งนี้ มจพ. ส่งผลงานเข้าร่วม Pitching จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่
 
✅ผลงาน ROBONAVS -Robot controller
โดยมี ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ เป็นที่ปรึกษา
✅ผลงาน linen tracker
โดยมี รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา เป็นที่ปรึกษา
✅ผลงาน Kurage
โดยมี รศ.ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ เป็นที่ปรึกษา
✅ผลงาน Medical Dispensing Robot
โดยมี ผศ.ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน เป็นที่ปรึกษา
✅ผลงาน oxygen generator/Pressure Swing Adsorption
โดยมี ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล เป็นที่ปรึกษา
 
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความพูดว่า "ROBONAVS Revolutionizing the Mobile Robot Industry with "ROBONAVS" DEEP SCI ANC ACCELERATOR PL"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ