ขยาย!!!....เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึง 16 มิ.ย.

ดู: 134

Talent Mobility

          ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของภาครัฐปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน

(Talent Mobility) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษานักศึกษา และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม

          ในการนี้ ท่านสามารถส่งเอกสารได้ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดการดำเนินโครงการดังนี้

1.หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

1.1 กิจกรรมของสถานประกอบการที่รองรับการปฏิบัติงานของนักวิจัย ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้

 • การวิจัยและพัฒนา
 • การแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม
 • การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน
 • การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1.2 นักวิจัยต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี และต้องมีหน่วยงานต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัยของรัฐ

 • หน่วยงานต้นสังกัด

มหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ ที่มีภารกิจ/หน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีนักวิจัย งานวิจัยภายในหน่วยงาน

 • นักวิจัย*

มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่มวิจัย ทั้งนี้อาจนำนักศึกษามาร่วมปฏิบัติงานในโครงการได้

1.3 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจ

*ทั้งนี้ นักวิจัย จะต้องเป็นไปตามระเบียบ มจพ. ว่าด้วย การให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในภาคเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

 

2.วัตถุประสงค์

 • เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของอาจารย์/นักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรรม

 

 1. งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ค่าตอบแทน สำหรับอาจารย์ นักวิจัย จำนวนไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

3.1 ค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์/นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

-  ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งอาจารย์ ในอัตรา 4,000 บาท/วันทำการ หรือ

-  ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในอัตรา 5,000  บาท/วันทำการ หรือ

-  ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในอัตรา 6,000 บาท/วันทำการ

          3.2 ค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษา วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

- ค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในอัตรา 400 บาท/วันทำการ หรือ

- ค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในอัตรา 500 บาท/วันทำการ หรือ

- ค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในอัตรา 600 บาท/วันทำการ

          3.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น ค่าจ้างวิเคราะห์และทดสอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นต้น

ตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งนี้ วงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เมื่อรวมกับข้อ 3.1 และข้อ 3.2 แล้ว ต้องไม่เกินวงเงินรวมของโครงการ

 

4.ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 • หน่วยงานต้นสังกัด

ได้รับค่าชดเชยเพื่อหาบุคลากรปฏิบัติงานทดแทนจากสถานประกอบการใน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในกรณีที่นักวิจัยเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เป็น SMEs

 • นักวิจัย

ได้ผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์เมื่อนักวิจัยเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จะได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง สวัสดิการตามปกติจากหน่วยงานต้นสังกัดและค่าตอบแทนนักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ในการประเมินผลงานได้

 • สถานประกอบการ

ได้นำงานวิจัยมาช่วยเพิ่มคุณภาพหรือลดต้นทุนการผลิต สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นรวมถึงการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

 

 1. การส่งข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565
  นักวิจัยจัดส่งเอกสารโดยมีบันทึกข้อความผ่านทางต้นสังกัด เมื่อเอกสารลงนามครบแล้วให้สแกนเอกสารและเอกสารแนบในข้อ 1-7 ส่งเป็นไฟล์ MS word/pdf มาที่ Suriyapong.k@stri.kmutnb.ac.th แล้วส่งเอกสารต้นฉบับมาที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยมีเอกสารสำหรับเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

          5.1 ส่งบันทึกข้อความนำส่งที่ผ่านต้นสังกัด โดยให้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการส่วนงานพิจารณาคำขอและข้อเสนอโครงการก่อนส่งมายังสำนักวิจัยฯ (ตามระเบียบ มจพ. ว่าด้วย การให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในภาคเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 12)

          5.2 หนังสือรับรองจากบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ประกอบไปด้วยสาระสำคัญ ได้แก่ โจทย์และปัญหาความต้องการที่ต้องการให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา ความพร้อมในการร่วมสนับสนุนทั้งในลักษณะที่ตัวเงิน (in cash) และลักษณะที่ไม่เป็นตัวเงิน (in kind) ตลอดจนแผนในการนำผลที่ได้รับจากการดำเนินการไปขยายผลและดำเนินการต่อหลังจากสิ้นสุดโครงการ จำนวน 1 ฉบับ
(แนบไฟล์
pdf)

5.3 แบบเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องฉบับจริง จำนวน 5 เล่ม
(แนบไฟล์ MS word และ pdf)

          5.4 บันทึกการนำเสนอ (Presentation) รายละเอียดของโครงการในรูปแบบวีดีทัศน์ความยาวไม่เกิน
5 นาที บันทึกลง Flash Drive หรือ DVD จำนวน 1 ชุด

          5.5 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility (ผู้ประกอบการ) จำนวน 1 ชุด (แนบไฟล์ MS word และ pdf)

          5.6 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility (บุคลากร) จำนวน 1 ชุด (แนบไฟล์ MS word
และ pdf)

          5.8 ประวัติอาจารย์/นักวิจัย/ ที่เข้าร่วมโครงการ (CV) (กรอกข้อมูลได้ที่เวปไซด์ https://www.research.kmutnb.ac.th/cms/researcher/) จำนวน 1 ชุด (แนบไฟล์ pdf)

          5.8 หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด (แนบไฟล์ pdf)

 

6.ติดต่อสอบถาม

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1506

โทรสาร 0-2556-1306

Email : suriyapong.k@stri.kmutnb.ac.th

Website : talent.kmutnb.ac.th

download เอกสาร : https://drive.google.com/drive/folders/1H1yVKiK5bkpbKVra82SSxFC420txGxsK