สวท. จัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม Project officer: PO

ฮิต: 83
 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ กิติสาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและแผนยุทธศาสตร์วิจัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม ร่วมให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของเรื่อง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยในการอบรมครั้งนี้ คุณกาญจนา งามพจนวงศ์และ คุณธนพล นิงสานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
 
✅ทําความรู้จักแหล่งทุนวิจัย และหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัย
✅การบริหารจัดการทุนวิจัยของ มจพ.
✅การพัฒนาทักษะการบริหารและจัดการโครงการวิจัยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ
✅หลักการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย และการติดตามผล
 
ทั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ
✏️พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกัน
✏️ออกแบบเครื่องมือเพื่อลดปัญหาการปฏิบัติงาน
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมระดับปฏิบัติการ รวมทั้งสร้างความเข้าใจสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและในระดับผู้บริหารหน่วยงานให้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการงานวิจัย
 
?ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี