สวท. จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ฮิต: 116

สำนักวิจัยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้ตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ของนักวิจัย นักศึกษา มจพ. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ  

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวต้อนรับนักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนธุรกิจด้วย Lean canvas และการพัฒนาการออกแบบและนำเสนอ Poster และ Presentations ภายใต้โครงการ ”สนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้ตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญ" ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการนวัตกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
     การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอานนท์ บุญยประเวศ ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคฟาร์ม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแผนธุรกิจในการทำ Startup และการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ พร้อมร่วมพัฒนาผลงานการออกแบบและเทคนิคการนำเสนอและเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ซึ่งมีนักวิจัยและนักศึกษากลุ่มเป้าหมายรับเชิญเข้าร่วมโครงการรวม 20 คน