สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยด้วย Business Model Canvas

ฮิต: 180
     วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับวิทยากร นักวิจัย และผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ กิติสาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและแผนยุทธศาสตร์วิจัย กล่าวรายงานการจัดโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนิพนธ์ ลัฐิกาพงศ์ จากบริษัท ควอลิตี้ อิมพรูฟเม้นท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย
 
ในหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Business Model และ ฝึกปฏิบัติ
?Business Model Canvas : การออกแบบธุรกิจ
?Patterns : การสร้างแบบแผนธุรกิจ
?Value Propositions : การสร้างคุณค่า
?Business Strategy : กลยุทธ์ของธุรกิจ
 
     วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างทักษะให้แก่บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในด้านการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการออกแบบธุรกิจเพื่อการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย ซึ่งมีนักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน