สวท. จัดโครงการผู้บริหารพบนักวิจัย มจพ. ประจำปี 2566 ชูนโยบาย ผลักดันนวัตกรรมจากงานวิจัยพื้นฐาน

ฮิต: 113

สวท. จัดโครงการผู้บริหารพบนักวิจัย มจพ. ประจำปี 2566
ชูนโยบาย ผลักดันนวัตกรรมจากงานวิจัยพื้นฐาน

<<------เอกสาร download------>>

  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “จัดโครงการผู้บริหารพบนักวิจัย มจพ. ประจำปี 2566”

      โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวเปิดการจัดงาน และมอบนโยบายงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  พร้อมชูประเด็นผลักดันนวัตกรรมจากงานวิจัยพื้นฐาน สร้างเครือข่ายความเป็นนานาชาติ ร่วมตอบยุทธศาสตร์ชาติด้านสิ่งแวดล้อม “ก้าวสู่การเฉลิมฉลอง 65 ปี มจพ. ในปี พ.ศ. 2567”   

         จากนั้นได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้บริบทใหม่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อํานวยการสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยของสำนักวิจัยฯ

       และในช่วงท้ายผู้จัดงานได้เปิดเวทีให้นักวิจัยร่วมแสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนานโยบายด้านงานวิจัยของ มจพ. โดยมีผู้บริหาร อาทิ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ รองอธิการบดีฝ่ายงานคลัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ร่วมรับฟังและตอบข้อซักถาม โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมเวทีทั้งในหอประชุมและระบบออนไลน์รวมกว่า 200 ราย

 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 <<------เอกสาร download------>>

ขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์ มจพ. <ประมวลภาพกิจกรรม>