สวท. ติดตั้งเครื่อง AED บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิจัยฯ

ฮิต: 125

สวท. ติดตั้งเครื่อง AED บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิจัยฯ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ทางสำนักวิจัยฯ จึงได้ทำการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ แบบอัตโนมัติ พร้อมตู้สำหรับเก็บเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง รอการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็ว ถูกวิธี ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ โดยได้ติดตั้งจุดวางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ แบบอัตโนมัติ พร้อมตู้สำหรับเก็บเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิจัยฯ