สวท. จัดอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น ประจำปี 2566"

ฮิต: 146
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น ประจำปี 2566 
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจพ. และที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจพ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวขอบคุณและปิดการอบรม โดยมี ดร.รจเรข ชคทันต์บดี เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจพ. เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้
  • ความเป็นมาและหลักจริยธรรมการวิจัย
  • การประยุกต์หลักจริยธรรมการวิจัย
  • งานวิจัยที่จะขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  • หน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพรวมถึงเข้าใจวิธีปฏิบัติในการขอรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยการการอบรมครั้งนี้มีนักวิจัย และ บุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร