สวท. จัดอบรมใช้งาน NRIIS เตรียมความพร้อมนักวิจัยยื่นขอทุน ววน.

ฮิต: 132
สวท. จัดอบรมใช้งาน NRIIS เตรียมความพร้อมนักวิจัยยื่นขอทุน ววน.
 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากร มจพ. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRIIS อย่างไรให้ได้ทุน ววน.” ในรูปแบบออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพการรับทุนของนักวิจัย มจพ. ผ่านระบบสารสนเทศงานวิจัยของประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ กิติสาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและแผนยุทธศาสตร์วิจัย กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRIIS อย่างไรให้ได้ทุน ววน.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งาน ให้เข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูล ผ่านระบบ NRIIS ได้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับทุนวิจัยระดับชาติให้กับนักวิจัย มจพ. ที่สนใจยื่นของบประมาณทุน ววน. ปี 2568 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. ชนิกา ชื่นแสงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาความเป็นสากล เป็นวิทยากรบรรยาย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRIIS อย่างไรให้ได้ทุน ววน.” จัดขึ้น 2 ครั้ง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 และ วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ zoom มีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยสำนักวิจัยฯ คาดหวังว่าการอบรมนี้จะช่วยให้นักวิจัย มจพ. เข้าใจกระบวนการรับทุน ลดข้อผิดพลาด และสามารถใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (https://nriis.go.th/) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพิ่มโอกาสการรับทุน ววน. ของมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณทุน ววน. ปี 2568 คาดว่าจะเปิดรับข้อเสนอโครงการในเดือนกรกฎาคมนี้ ติดตามความคืบหน้าได้ที่ช่องทางการติดต่อของสำนักวิจัยฯ มจพ. เร็วๆ นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. (ผู้ประสานงาน ววน.)

โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1545, 1514
E-Mail : research.net@admin-stri
Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2
Facebook : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. -STRI
Facebook inbox: m.me/KMUTNBSTRI