สวท. เสริมทักษะการสื่อสาร พัฒนาบุคลากรพร้อมให้บริการ

ฮิต: 129
 

     สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skills) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการสื่อสารให้แก่บุคลากร พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพด้านการบริการ  รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการนวัตกรรม กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท เซอร์วิสมายด์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย

"ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ"
  1. Mindset ของพนักงานในการสื่อสารการทำงานร่วมกัน
  2. การยอมรับความต่างของบุคคล
  3. เทคนิคการเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยหลัก พฤติกรรมศาสตร์ DISC
  4. เทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
  5. เทคนิคการโน้มน้าวใจให้ได้เป้าหมายในการทำงาน
  6. วิธีการสื่อสารประสานงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรเพื่อลดความผิดพลาด
  7. การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่น

    อีกทั้งฝึกปฏิบัติ การปรับคำพูดในการสื่อสาร ภาษากาย น้ำเสียง (จากสถานการณ์การทำงาน) และ ฝึกการโค้ช Follow Mode