สวท. เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ

ฮิต: 99
     
     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม เรื่อง เสริมสร้างทักษะและแนวทางการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี นางจิตติมา สุวรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และของการจัดงาน การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ 
  • หลักการและสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • เทคนิคการร่างหนังสือราชการที่มีประสิทธิภาพ
  • อีกทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติร่างหนังสือราชการ
    วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ