ประเมินคุณภาพภายใน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบปีการศึกษา 2565

ฮิต: 78

 

   สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โดยมีรายนามคณะกรรมการดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ขาวเน ประธานกรรมการ
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสมันต์ จงเจริญ กรรมการ
    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

  3. นางวันศิริ  เจาตระกูล  กรรมการและเลขานุการ
    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

เอกสาร รายงานประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2565