สวท. จัดโครงการปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ฮิต: 153
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สวท. จัดโครงการปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ กิติสาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและแผนยุทธศาสตร์วิจัย เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานและกรอบระยะเวลาการวิจัย ได้ถูกต้องและครบถ้วน