สวท. จัดกิจกรรม Green University 2023 สานต่อนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ฮิต: 89

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานต่อนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกให้บุคลากร ปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการประหยัดทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม จากองค์กรสู่ครอบครัวและชุมชน 💚จัดกิจกรรม Green University 2023 ภายใต้ “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Green University” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้าน Green University สำนักวิจัยฯ กล่าวเปิดโครงการและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสำนักวิจัยฯ ซึ่งมีผลกำารดำเนินงานบรรลุผลเกินเป้าหมายที่คาดไว้ ในปีนี้จึงมีเป้าประสงค์ที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรและผู้ใช้อาคารในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ✨

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ กิติสาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและแผนยุทธศาสตร์วิจัย และบุคลากรของสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
โดยกิจกรรมสำนักวิจัยฯ ในอีก 1 ปีจากนี้
🔸ประกอบด้วย 5 กิจกรรม🔸
📑 ลดใช้กระดาษ : ใช้กระดาษ reuse และปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
♻️ ลดใช้ถุงพลาสติก : ให้บริการถุงผ้ายืม-คืน
✅ ใช้บันไดแทนลิฟท์ : ขึ้นลงชั้นเดียว ประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพิ่มสุขภาพดี
🌱ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ : เพิ่มออกซิเจนให้โลก
🗑️ แยกขยะ : จัดจุดแยกขยะและให้ความรู้ในการแยกขยะให้ถูกประเภท เริ่มต้นจากจากองค์กรสู่ครอบครัว