สวท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ภายใต้โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ “Sharing basic management”

ฮิต: 44
 
 
 
     วันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม CLOUD 9 ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day  ภายใต้โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ “Sharing basic management” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดโครงการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการนวัตกรรม กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ภายในโครงการได้ KM ในหัวข้อ
📝ใจเขา ใจเรา งานไวไปกว่าครึ่ง
โดย นายรัชกร โตจันทร์
📝แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ วัสดุสำหรับใช้ในโครงการ
โดย นางสาวสุพัฒจิต ผลาชิต
📝การติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย
โดย นายยุทธนา ปัดชา
📝การติดตั้งและการใช้งาน Virtual Private Network (VPN) ในอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย นายกฤดา จรัสศรีสกุล
 
ทั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรม Workshop  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ