สำนักวิจัยฯ จัดสัมมนา Research TRL & Innovation Portfolio

ฮิต: 843

สำนักวิจัยฯ จัดสัมมนา Research TRL & Innovation Portfolio

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาออนไลน์ “Research TRL & Innovation Portfolio” ให้ความรู้นักวิจัยของ มจพ. ในการประเมินระดับของเทคโนโลยี (TRL) ที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 

ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กล่าวเปิดการสัมมนา หัวข้อ “Research TRL & Innovation Portfolio” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประเมินระดับของเทคโนโลยี (TRL) เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างระดับของเทคโนโลยี (TRL) ที่มีอยู่ กับระดับของเทคโนโลยีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นบัญชีนวัตกรรม มจพ. ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 50 ราย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย