ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประกอบการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปีงบประมาณ 2567

ฮิต: 1242

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

ประกอบการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ประเภทงานมูลฐาน (
Fundamental Fund: FF)  ประจำปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

          ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังนี้

กรอบวิจัย (Research Framework)

Goal

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (
Sustainable Development Goals: SDGs)

University Mission

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

Impact

ผลิตภาพและศักยภาพพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศที่ยั่งยืน

Research Mission

 

 

AI & Robotic

เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์

หุ่นยนต์

ระบบอัตโนมัติ

 

BCG

การแพทย์และสุขภาพ

เกษตรและอาหาร

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ

 

พัฒนานักวิทยาศาสตร์

และนวัตกร
ทักษะสูง

 

สังคมสูงวัย

สังคมคาร์บอนต่ำ

เมืองน่าอยู่

 

 

 

ระบบรางและโลจิสติกส์

ยานยนต์สมัยใหม่

 

ดาวเทียม อุตสาหกรรมอวกาศ

 

วิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

Covid-19

การบริหารจัดการน้ำ

 

 

                     

 

ลักษณะข้อเสนอโครงการ

          โครงการที่ขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) จะต้องเป็นโครงการที่ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ในสหสาขา
การพัฒนานวัตกรรม หรือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง โดยสอดคล้องกับกรอบวิจัย (
Research Framework) ของมหาวิทยาลัย และสามารถแสดงศักยภาพในการขยายผลหรือต่อยอดสู่งานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund: SF) ได้ในอนาคต

 

ขอบเขตของโครงการที่เปิดรับ

1.      การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

เกณฑ์

ประเภทโครงการ

นักวิจัยทั่วไป

นักวิจัยแกนนำ

 

1.    ลักษณะโครงการ

โครงการเดี่ยว

โครงการเดี่ยว โดยต้องมีผู้ร่วมวิจัยในโครงการ ซึ่งเป็นบุคลากรของ มจพ. อีกอย่างน้อย 2 คน

 

2.    ระยะเวลาโครงการ

ไม่เกิน 1 ปี

(หากเป็นโครงการต่อเนื่องจะพิจารณางบประมาณเฉพาะปีที่ยื่นขอเท่านั้น)

ไม่เกิน 1 ปี

(หากเป็นโครงการต่อเนื่องจะพิจารณางบประมาณเฉพาะปีที่ยื่นขอเท่านั้น)

 

3.    เป้าประสงค์

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงวิชาการ

 

4.    ตัวชี้วัดเป้าหมาย

จำนวนบทความวิจัย (Research article) หรือบทความจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCIE หรือ Scopus

จำนวนบทความวิจัย (Research article) ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCIE หรือ Scopus

 

5.    ค่าเป้าหมายผลผลิต

(1)    บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในกลุ่มอันดับสูงสุดร้อยละสิบ (Top 10% หรือ Tier 1) ของสาขานั้นโดยใช้ข้อมูลจาก SJR จำนวน 1 บทความ ต่องบประมาณ 500,000 บาท หรือ

(2)     บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในควอไทล์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2)

จำนวน 1 บทความ ต่องบประมาณ 250,000 บาท หรือ

(3)    บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในควอไทล์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4)

จำนวน 1 บทความ ต่องบประมาณ 150,000 บาท หรือ

(4)    บทความวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 2 บทความ ต่องบประมาณ 150,000 บาท

** 1 บทความ สามารถใช้ปิดโครงการต่อ 1 โครงการเท่านั้น และไม่สามารถใช้บทความปิดทุนร่วมกับทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือทุนงบประมาณด้าน ววน. โครงการอื่น **

(1)    บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในกลุ่มอันดับสูงสุดร้อยละสิบ (Top 10% หรือ Tier 1) ของสาขานั้นโดยใช้ข้อมูลจาก SJR หรือ บทความปริทัศน์ (Review paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในควอไทล์ 1 (Q1) จำนวน 1 บทความ และ

(2)     บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในควอไทล์
1 หรือ 2 (
Q1 หรือ Q2)
จำนวน 9
บทความ โดยในจำนวนนี้ต้องมีผู้ร่วมเขียนบทความเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายนอก หรือ สังกัดหน่วยงานในต่างประเทศ อย่างน้อย
3 บทความ และ

(3)     การพัฒนากำลังคน ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยรุ่นใหม่ หรือการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการของผู้ร่วมวิจัยในโครงการ

 

 

 

** 1 บทความ สามารถใช้ปิดโครงการต่อ 1 โครงการเท่านั้น และไม่สามารถใช้บทความปิดทุนร่วมกับทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือทุนงบประมาณด้าน ววน. โครงการอื่น **

 

6.    คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ

(1)    เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อทั้งกรณีการลาศึกษาต่อบางส่วนและการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

(2)    ต้องไม่ติดค้างการปิดโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป

(3)    หัวหน้าโครงการจะต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCI/SCIE) อย่างน้อย 2 ผลงาน ที่เป็น First author หรือ Corresponding author ภายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ค.ศ. 2018-2022) (ไม่นับผลงานที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ)

(4)    มีประสบการณ์และศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

(5)    ต้องมีรายชื่อลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพื่องานวิจัยของ มจพ. (KMUTNB Research Database) โดยต้องปรับปรุงข้อมูลประวัตินักวิจัยในระบบให้เป็นปัจจุบัน

(1)    เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อทั้งกรณีการลาศึกษาต่อบางส่วนและการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

(2)    ต้องไม่ติดค้างการปิดโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป

(3)    หัวหน้าโครงการจะต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 30 ผลงาน หรือมีค่า life-time h-index ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป

(4)    มีประสบการณ์และศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

(5)    ต้องมีรายชื่อลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพื่องานวิจัยของ มจพ. (KMUTNB Research Database) โดยต้องปรับปรุงข้อมูลประวัตินักวิจัยในระบบให้เป็นปัจจุบัน

 

7.    งบประมาณต่อโครงการ

ไม่เกิน 1,000,000 บาท

3,000,000 บาท

 

 

หมายเหตุ  (1) นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยประเภท “นักวิจัยแกนนำ” โดยเป็นหัวหน้าโครงการ ได้จำนวน 1 โครงการเท่านั้น

(2)  กรณีโครงการวิจัยประเภท “นักวิจัยแกนนำ” ที่ต้องการนำส่งผลผลิตบทความวิจัย (Q1 หรือ Q2) มากกว่า 10 ฉบับ (มีการเสนอของบประมาณมากกว่า 3,000,000 บาทขึ้นไป) ให้พิจารณางบประมาณที่เกินมาโดย 1 บทความ มีค่าเท่ากับ 250,000 บาท และบทความต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่จัดอยู่ในควอไทล์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) เท่านั้น

(3) วารสารวิชาการที่จัดอยู่ในกลุ่มอันดับสูงสุดร้อยละสิบ (Top 10% หรือ Tier 1) ของสาขานั้น โดยใช้ข้อมูลจาก SCImago Journal & Country Rank (SJR) - All regions/countries - ประเภทวารสาร All types

(4) การจัดควอไทล์ของวารสาร ใช้ข้อมูลจาก SCImago Journal & Country Rank (SJR) ในปีที่ส่งบทความ (submission) ใน subject category

(5) กรณีเป็นโครงการที่อยู่ในขอบข่ายโครงการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวหน้าโครงการจะต้องยื่นหลักฐานการผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วย

  

2.      การวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนานวัตกรรม

เกณฑ์

ประเภทโครงการ

Research for Innovation

Innovation for Commercialization

1.   ลักษณะโครงการ

โครงการเดี่ยว  ซึ่งสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนาต้นแบบหรือนวัตกรรมจาก
องค์ความรู้ที่พัฒนามาจากงานวิจัยมูลฐานของนักวิจัย โดยลักษณะโครงการต้องมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (
TRL: Technology Readiness Level Definitions) ระดับ 2 ขึ้นไป และจะต้องชี้ให้เห็นองค์ความรู้พื้นฐานเดิมของต้นแบบที่พัฒนาโดยหัวหน้าโครงการ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การสร้างชิ้นงานนวัตกรรมที่เสนอขอ โดยแสดงในรูปแบบบทความวิจัยของหัวหน้าโครงการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หรือ TCI หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เช่น สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร เป็นต้น ตลอดจนแผนการนำไปสู่การสร้างต้นแบบ และความร่วมมือจากผู้ใช้ประโยชน์โครงการวิจัย

โครงการเดี่ยว  ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่อยู่ภายใต้กรอบวิจัย 4 ด้าน ได้แก่

(1) AI & Robotic  

(2) BCG  

(3) ระบบรางและโลจิสติกส์ ยานยนต์สมัยใหม่ 

(4) ดาวเทียมและอุตสาหกรรมอวกาศ

และเป็นโครงการที่มีระดับความพร้อม
ของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม
(TRL: Technology Readiness Level Definitions) ระดับ 4 ขึ้นไป

2.    ระยะเวลาโครงการ

ไม่เกิน 1 ปี

(หากเป็นโครงการต่อเนื่องจะพิจารณางบประมาณเฉพาะปีที่ยื่นขอเท่านั้น)

ไม่เกิน 1 ปี

(หากเป็นโครงการต่อเนื่องจะพิจารณางบประมาณเฉพาะปีที่ยื่นขอเท่านั้น)

3.    เป้าประสงค์

(1)   วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม

(2)   วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

(1)    วิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์เข้าสู่เชิงพาณิชย์หรือนำไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

(2)    วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

4.    ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ชิ้นงานนวัตกรรมที่สร้างขึ้นจากองค์ความรู้พื้นฐานที่สะสมในมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างต้นแบบเพื่อนำไปสู่การขอทุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ

 

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์หรือนำไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

5.    ค่าเป้าหมายผลผลิต

(1)    ชิ้นงานนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม ซึ่งมีระดับ TRL 4 ขึ้นไป

(2)    การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย

(3)    การขยายผลหรือต่อยอดผลงานนวัตกรรมสู่การขอทุนวิจัยของ หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) หรือหน่วยบริหารจัดการแผนงานที่ กสว. กำหนด

(4)    การเข้าร่วมแข่งขันหรือประกวดผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย หรือ ในเวทีระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

(5)    การพัฒนากำลังคน ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ นักนวัตกร
รุ่นใหม่

(1)    ชิ้นงานนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม ซึ่งมีระดับ TRL 6 ขึ้นไป

(2)    การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

(3)    การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาคมวิจัยและภาคอุตสาหกรรม หรือ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย

(4)    การเข้าร่วมโครงการประเมินความพร้อมทางธุรกิจ หรือ ยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

(5)    การพัฒนากำลังคน ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ นักนวัตกร
รุ่นใหม่

6.   คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ

(1)    เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อทั้งกรณีการลาศึกษาต่อบางส่วนและการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

(2)    ต้องไม่ติดค้างการปิดโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป

(3)    หัวหน้าโครงการต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานที่สะสมมาทั้งในรูปแบบบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus หรือ TCI หรือทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) อย่างน้อย 2 ผลงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ค.ศ. 2018-2022) ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การสร้างชิ้นงานนวัตกรรมที่เสนอขอ หรือ เคยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ระดับ TRL 2 ขึ้นไป

(4)    มีประสบการณ์และศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

(5)    ต้องมีรายชื่อลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพื่องานวิจัยของ มจพ. (KMUTNB Research Database) โดยต้องปรับปรุงข้อมูลประวัตินักวิจัยในระบบให้เป็นปัจจุบัน

(1)    เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อทั้งกรณีการลาศึกษาต่อบางส่วนและการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

(2)    ต้องไม่ติดค้างการปิดโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ลงไป

(3)    หัวหน้าโครงการต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานที่สะสมมาทั้งในรูปแบบบทความวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) อย่างน้อย 1 ผลงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ค.ศ. 2018-2022) ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การสร้างชิ้นงานนวัตกรรมที่เสนอขอ หรือ เคยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ระดับ TRL 4 ขึ้นไป

(4)    มีประสบการณ์และศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

(5)    ต้องมีรายชื่อลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพื่องานวิจัยของ มจพ. (KMUTNB Research Database) โดยต้องปรับปรุงข้อมูลประวัตินักวิจัยในระบบให้เป็นปัจจุบัน

7. งบประมาณต่อโครงการ

500,000 บาท ขึ้นไป

1,00,000 บาท ขึ้นไป

 

หมายเหตุ  (1) ข้อเสนอโครงการที่อยู่ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือข้อเสนอโครงการที่มีผู้แจ้งความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนี้แล้ว (โปรดแนบเอกสารแจ้งความประสงค์จะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(2) กรณีเป็นโครงการที่อยู่ในขอบข่ายโครงการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวหน้าโครงการจะต้องยื่นหลักฐานการผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วย

 

การยื่นข้อเสนอโครงการ

1.      ขั้นกลั่นกรองแผนงาน

(1)       นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการ/แผนงานตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ https://bit.ly/3my8UFB หรือ QR Code แนบท้าย)

(2)       นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ/แผนงาน แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ (ไฟล์ Excel) และแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นขอรับทุน มายังฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางอีเมล research.net@stri.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่
15 มิถุนายน - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักวิจัยฯ จะดำเนินขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ/แผนงาน ภายใต้กรอบวิจัยของมหาวิทยาลัย และจะแจ้งผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบ ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณต่อไป

 

2.      ขั้นยื่นคำของบประมาณ

ข้อเสนอโครงการ/แผนงานที่ผ่านการพิจารณาจากขั้นกลั่นกรองแผนงาน จะได้รับการประสานงานจากสำนักวิจัยฯ ให้ดำเนินการยื่นคำของบประมาณไปยัง สกสว. ผ่านระบบ NRIIS ดังนี้

(1)       ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.nrct.go.th) ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สกสว.)

(2)       พิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการที่กรอกในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว ออกจากระบบ NRIIS และนำส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ (Hardcopy) พร้อมด้วยแบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ จำนวน 3 ชุด พร้อมบันทึกข้อความนำส่งเอกสารผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สกสว.)

(3)       หัวหน้าโครงการต้องแนบหลักฐานแสดงผลงานตีพิมพ์ ภายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ค.ศ. 2018-2022) จาก www.scopus.com หรือ หลักฐานแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ผ่านมา พร้อมกับข้อเสนอโครงการในข้อ (2) ด้วย

 

การพิจารณาข้อเสนอโครงการ/แผนงาน

มหาวิทยาลัยดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของข้อเสนอโครงการเป็นไปตามกรอบวิจัย (Research Framework) ของ มจพ. จัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการ และจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อนำส่ง สกสว. โดยมีหลักเกณฑ์การจัดลำดับข้อเสนอโครงการ ดังนี้

      (1)   พิจารณาจัดกลุ่มข้อเสนอโครงการจากประวัติของหัวหน้าโครงการ ได้แก่ การได้รับทุนวิจัย/การปิดทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทุนงบประมาณแผ่นดิน หรือทุนจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และจำนวนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทุนงบประมาณแผ่นดิน หรือทุนจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

(2)   พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการ จากผลการประเมินคุณภาพของข้อเสนอโครงการโดยคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

*** โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ กรณีที่ได้รับแจ้งจาก สกสว. ให้มีการปรับลดงบประมาณในอนาคตด้วย เช่น อาจมีการพิจารณาตัดงบประมาณโครงการที่หัวหน้าโครงการติดค้างการปิดทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทุนงบประมาณแผ่นดิน หรือทุนจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) หรือตัดงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญท้ายสุดก่อน ***

 

                                                          จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                               

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

ข้อมูลการติดต่อสอบถาม:

 

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
​​โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1506, 1513, 1514
​​Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2
​​Facebook inbox: m.me/KMUTNBSTRI 

ประกาศโดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เอกสารแนบ 1

ขอบข่ายโครงการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

การศึกษาวิจัย การสอบถาม การสัมภาษณ์ทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การทดลองเภสัชผลิตภัณฑ์ เวชสำอาง สารโภชนเภสัช เครื่องมือแพทย์ การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ หรือกระทำกับมนุษย์ที่ยังมีชีวิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนหรือฐานข้อมูล วัตถุสิ่งส่งตรวจ น้ำคัดหลั่ง เนื้อเยื่อ หรือสารพันธุกรรมที่ได้จากร่างกายบุคคลที่อาจระบุถึงได้ รวมถึงการศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา การตอบสนองต่อการรักษาทางด้านกายภาพ ชีวเคมี จิตวิทยาที่กระทำต่อบุคคล รวมถึงการศึกษาวิจัยต่อเซลล์ ตัวอ่อนที่มีเซลล์ หรือส่วนประกอบของเซลล์ของมนุษย์ร่วมอยู่ด้วย

หลักสูตรอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบออนไลน์

1.       “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (Basic Human Subject Protection Course)”
โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัยได้

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ :  https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NU+NU042+2020/about 

2.       “จริยธรรมการวิจัยในคน”
      โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      มีเนื้อหาให้ศึกษาก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์ และจะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งมีอายุการใช้งาน 2 ปี

      ลงทะเบียนเรียนได้ที่ : https://www.medtu.org/GCP/