ประกาศรับสมัครทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และ สวทช. ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2

ฮิต: 313
      โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศไทยและสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 
 
กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 ดังนี้
+ เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้...จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2565
+ คัดเลือกข้อเสนอโครงการและประกาศผล ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565
+ คัดเลือกนักศึกษาและประกาศผลนักศึกษา ภายใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
 
สามารถ Download เอกสารประกอบได้ที่ Link
ยื่นข้อเสนอโครงการและสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416, 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th