ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564
ดู: 123

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่

 

 

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

 

ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของสายสนับสนุนวิชาการ