ประกาศรับสมัคร ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฮิต: 760

     คณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก โดยการดําเนินงานของสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ มจพ. สมัครรับทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

     สามารถสมัครขอรับทุนได้โดยยื่นแบบสมัครและเอกสารต่างๆ  ส่งมายังฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-30 เมษายน 2566

ดาวนโหลด แบบสมัครขอรับทุนและเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://bit.ly/3MNlKeW