เปิดรับสมัคร Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566

ฮิต: 1041

เปิดรับสมัคร โครงการสนับสนุนการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามข้อตกลงความร่วมมือ การจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน เรื่อง การสนับสนุนการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้อาจารย์หรือนักวิจัยเข้าไปช่วยวิเคราะห์โจทย์และหาทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ยังรวมไปถึงการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยให้เข้มแข็งมากขึ้น

 

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในอัตราเหมาจ่าย วันละ 3,000 บาท / คน โดยกำหนดว่า 1 โครงการ ออกไปได้ไม่เกิน 10 วัน หรือโครงการละ 30,000 บาท

 

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566

 

 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สมัครได้ที่ https://forms.gle/83M2Kg6q1f9iibPz5 หรือ สแกน QR Code นี้

 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1506

WEBSITE : http://talent.kmutnb.ac.th

E-Mail : talent@stri.kmutnb.ac.th

Facebook : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. -STRI